Спазване на местното законодателство и отчетност

Ди Ем Акаунт” предоставя цялостна, оптимизирана услуга в съответствие с местните счетоводни и данъчни разпоредби, чиято основна характеристика е стриктното спазване на крайни срокове при подаването на декларации и плащането на данъците.

Основните услуги, които предоставяме съгласно законовите разпоредби, са:

  • Водене на счетоводна отчетност в съответствие с действащите счетоводни и данъчни закони;
  • Изготвяне и подаване на месечни и годишни данъчни декларации;
  • Комуникация с данъчната служба и съдействие при данъчни одити;
  • Изготвяне на информация за Националния статистически институт;
  • Изготвяне на информация за Централната банка;
  • Управление на парични потоци и плащания.

Всеки клиент се обслужва от определен счетоводител, който работи в екип под прекия контрол на нашето опитно управленско звено.