Финансово планиране

 

Финансови анализи

Финансовите aнализи на функционирането на търговски дружества и структури на различни равнища включва подготовка и изработка от ССП „Ди Ем Акаунт” на пълни финансови отчети и проформа отчети във формати “Финансово счетоводство” и “Управленско счетоводство” за различни цели, оценка на резултатите от всякаква стопанска дейност и упражняване на финансов контрол.

Финансови обосновки

Финансовите Обосновки служат за набирането на Акционерен (Дялов) капитал, при обявяването на Облигационни заеми, по Искания за отпускане или преструктуриране на Кредити за инвестиционен и за работен (оборотен) капитал и други подобни. Те се основават и изработват от ССП „Ди Ем Акаунт” в съответствие със стандартите от обичайната световна практика и удовлетворяват всякакви специфични изисквания на български и чуждестранни, банкови и небанкови институции, по отношение на реквизитите, съдържанието и формата на изложението.

Финансови оценки

Оценките на Акции (дялове) от капитала на търговски дружества, на Обособени части от предприятия и други подобни се основават и се изработват от нашето дружеството в съответствие с изискванията на унифицираните Стандарти за професионално бизнес оценяване на Асоциацията на оценителите в САЩ и на стандартите и методите за бизнес оценяване, възприети съгласно действащата нормативна уредба в България

Бизнес план

Бизнес плановете представляват комплексни изследвания за финансова целесъобразност от осъществяването на инвестиционни и други бизнес проекти и на програми за развитие на търговски дружества, с дефиниране на бизнес задачите, поставяни пред техните органи за управление.Изследванията, извършвани от ССП „Ди Ем Акаунт” удовлетворяват най-високите стандарти от световната относно финансовото прогнозиране, моделиране, анализиране и оценяване.