Политика за поверителност

и защита на личните данни

Ние от Ди Ем Акаунт ЕООД ценим коректността и прозрачността и сме посветени на това да установим силни и дълготрайни отношения с Вас, нашите потребители, изградени на базата на доверие и взаимна полза.

Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

I. Кои сме ние?

Сайтът www.dma.bg е собственост на фирма Ди Ем Акаунт ЕООД, ЕИК 202713972, адрес: гр. София 1303, ул. Софроний Врачански № 10, тел. 0887355166, @ office@dma,bg. Навсякъде където упоменаваме Ди Ем Акаунт ЕООД, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид Ди Ем Акаунт ЕООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас и е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните. Дружеството е назначило длъжностно лице по защита на данните, което отговаря на всички въпроси на потребители относно обработката и защитата на личните им данни. Всеки потребител на сайта може да се свърже с него чрез имейл на адрес office@dma.bg и телефон 0887355166.

Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим.

II. Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме чрез този сайт?

Ние вярваме, че Вие, потребителите, сте в основата на това, което правим. Интересуваме се от вашето мнение, за да създаваме приложения и услуги, от които имате нужда.

В случай, че кандидатствате за работа при нас, данните, които можем да получим от Вас, са: име, електронна поща, образователна степен, специалност, стаж по специалността, телефон, друга пояснителна информация, която желаете да ни предоставите и автобиография. Когато събираме данни, обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да Ви дадем възможност да кандидатствате при нас за обявена вакантна позиция. Без тези данни ние няма да можем да получим информацията, нужна ни да вземем решение дали отговаряте на конкретните условия за съответната длъжност, за която кандидатствате. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни.
Използваме “бисквитки” (cookies), съгласно нашата Политиката за бисквитки (cookies).

III. С каква цел обработваме предоставените ни Ваши лични данни и на какви правни основания?

С настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни Ди Ем Акаунт ЕООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие със законодателството и добрите практики, фирмата прилага изисканите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица. С настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни целим да информираме физическите лица за целите на обработване на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни, както и последиците от отказ за предоставянето им, информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, съгласно изискванията на чл. 19 и чл. 20 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни. Ако основанието, на което обработваме вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на вашите данни. Ако основанието се промени, тогава (ако това се изисква от закона) ние ще ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме вашата информация.

Винаги се стремим да получим Вашето изрично съгласие да обработваме тази информация, например, като Ви молим да приемете наличието на “бисквитки” при използването на сайта www.dma.bg, както и като Ви предоставяме цялата задължителна информация, относно обработката на личните Ви данни, непосредствено преди момента на получаването й.

Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, като например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.

Ние обработваме Вашите данни със следните цели:
• За да преценим дали сте подходящ кандидат за обявената позиция;
• За да приемем Вашата кадидатура за посочената вакантна позиция;
• За да се свържем с Вас при евентуално одобрение и да Ви поканим на интервю;
• За да комуникираме с Вас чрез имейл и телефон, относно Вашата кандидатура.
• Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта и приложенията в него, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне съдържание, за подобряване на сайта.

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания, доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:
• Изпълнение на кампания: за да Ви предоставим възможността да кандидатствате за вакантната позиция или за предприемане на стъпки по Ваше искане;
• Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон;
• Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги);
• Вашето съгласие.

IV. Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори.

Вашите лични данни могат да се обработват единствено от наше име. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това.

Ди Ем Акаунт ЕООД не предава Вашите данни към трета държава или на международна организация.

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:
• Сте дали своето съгласие за това;
• При други обстоятелства, ако имаме право и сме задължени по закон.

V. Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

VI.Какви са Вашите права?

Ди Ем Акаунт ЕООД уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни. Имате право да искате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Можете да реализирате следните свои права:

• Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които Ди Ем Акаунт ЕООД съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин.

• Право на коригиране на неточни лични данни:

Всяко физическо лице има право да поиска коригиране на личните му данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да се направи като се обърне към Ди Ем Акаунт ЕООД с писмено искане, след надлежно удостоверяване на неговата самоличност.

• Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

1. При отпадане на необходимостта от обработка;
2. При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
3. При установена незаконосъобразна обработка на данни;
4. При законово задължение за изтриване на данните.

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи дори и след надлежно удостоверяване на самоличността на субекта на личните данни, в който случай той бива уведомен за това незабавно.

По своя инициатива Вие имате възможност да реализирате правото си „да бъдеш забравен“, като изявите желанието си за. След преглед, ние изтриваме завинаги Вашите данни. Личните данни, въведени от Вас, биват изтрити до степен, до която оставащите данни, са аноними или кодирани и няма да представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Това означава, че те няма да могат да бъдат свързани със самоличността Ви.

• Физическо лице има право да поиска ограничаване на обработването, когато:

1. се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
2. обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, то поиска тяхното ограничено обработване; или
3. съществува или е възникнала необходимост от обработка на данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на лицето; или
4. е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законосъобразни;

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, Ди Ем Акаунт ЕООД съобщава за това, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

• Право на преносимост на машинно четими данни:

1. Личните данни се предоставят директно на субекта им;
2. При искане от страна на субекта и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по негов избор.

• Право на субекта на данните да възрази срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Субекта на лични данни има право да възрази срещу обработването на неговите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора. Ди Ем Акаунт ЕООД няма да продължи да обработва личните му данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата на субекта на данни или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия по уреждане на спорове/претенции.

• Право на субекта на данни да възрази срещу директния маркетинг:

Всеки субект на лични данни има право да възрази срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

• Право на оттегляне на предоставеното съгласие.

Оттеглянето на съгласие за обработването на личните данни се извършва чрез изпращане на уведомление, в израз на това;

При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

• Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Имате право на възражение срещу обработването на лични данни от нас, както и имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България, по смисъла на приложимото законодателство е Комисията за защита на личните данни. Правото на жалба се упражнява на адрес: Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; на e-mail:kzld@cpdp.bg и чрез Website: https://www.cpdp.bg

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Ди Ем Акаунт ЕООД, която можете да получите в офиса на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице за защита на данните.

Отговор на Ваше запитване ще получите в законовия едномесечен срок от получаване на писменото искане.

Моля, имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим Ваше конкретно искане.

VII. Защитени ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашите сайтове и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

При пробив в защитата на лични данни и изтичане на информация администраторът се задължава своевременно в рамките на не повече от 72 часа от констатиране на събитието да уведоми Комисията за защита на личните данни.

Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Ди Ем Акаунт ЕООД не използва методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или профилиране. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране може да се осъществява от доставчици на финансови услуги за целите на одобрение за предоставяне на финансиране на покупката чрез лизинг или потребителски кредит. Моля за познайте се с техните политики за обработка на лични данни.

VIII. Промени в настоящата политика

Ние си запазваме правото по наше усмотрение да променяме, изменяме, допълваме или премахваме части от настоящата Политика за поверителност по всяко време. Всяка такава промяна, която съществено засяга Вашите права върху личните Ви данни, ще влезе в сила 30 дни след като уведомлението за такава промяна е публикувано на този уебсайт, през което време можете да ни уведомите, че не приемате тази промяна. По-нататъшното използване на този уебсайт след 30-дневния период ще бъде окончателно считано за приемане на промените в настоящата Политика за поверителност. Освен това, Вие се съгласявате, че такова известие, публикувано на този уебсайт, представлява разумно и достатъчно известие.