Международна и групова отчетност

“Ди Ем Акаунт” може да изготви финансови отчети и отчети за управлението, в съответствие с изискванията на международните стандарти IFRS или US GAAP.

  • Месечни и тримесечни отчети;
  • Изготвяне на консолидирани финансови отчети;
  • Отчети за паричните потоци;
  • Бюджетиране;
  • Анализ на разходни центрове;
  • Други ad-hoc проекти;

Ние от “Ди Ем Акаунт” изпълняваме специфичните изисквания на всеки клиент съгласно договорени крайни месечни и тримесечни срокове. Можем да направим съпоставяне между счетоводните отчети и отчетите за целите на управленския анализ.

Ние предлагаме услуги за изготвяне на отчетите за целите на управленския и финансов анализ. Счетоводителите ни работят съвместно с екипа на клиентите за предоставяне на пълни и точни отчети за мениджмънта, изготвени в необходимия формат и срокове.

Нашата информационна система дава възможност да бъдат генерирани отчети съобразно специфичните изисквания на клиента, позволяващи бързо и ефективно сравняване на данни, многовалутна отчетност и анализ на изпълнението на бюджети.

Нашите услуги за обработка на заплати и администриране на човешки ресурси предлагат рентабилни решения за контрол, отчет и спазване на изискванията на действащото законодателство.