Финансови консултации

Ди Ем Акаунт извършва всеобхватно многовариантно проектиране, анализиране, оценяване, управление и оптимизиране на паричните потоци, критичните бизнес съотношения, ключовите управленски коефициенти, корпоративната стойност и финансовия риск. Определят се нетната настояща стойност и вътрешната норма на възвращаемост на инвестициите.

Изследванията, които дружеството изготвя, обобщават входяща оперативна информация и множество финансови отчети и проформа отчети в един актуален към датата на изследването финансов модел.

Препоръки от клиенти

Желанието и интересът за съвместна дейност с „Ди Ем Акаунт“ ЕООД са продиктувани от гъвкавата финансова политика, високите професионални умения, лоялността и коректността на служителите в компанията.

инж. Румен РайковУправителАгролеспроект ЕООД