Счетоводни услуги

“Ди Ем Акаунт” предоставя цялостна, оптимизирана услуга в съответствие с местните счетоводни и данъчни разпоредби, чиято основна характеристика е стриктното спазване на крайни срокове при подаването на декларации и плащането на данъците.

 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента;
 • Изготвяне на счетоводна политика;
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, както и съобразени с вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента;
 • Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия;
 • Консултации във връзка със счетоводното законодателство;
 • Изготвяне на необходими документи (декларации, справки и др.) за НАП;
 • Информиране на клиента за изтичащи срокове касаещи НАП;
 • Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране;
 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство;
 • Представителство при провеждане на ревизии и одити;
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП (онлайн банкиране-пасивно);
 • Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда;
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне УП2, УП3 и служебни бележки;
 • Подаване на месечна информация на осигурените лица чрез клиента;
 • Подаване на информация за сключените трудови договори;
 • Подаване на декларации за ЗДДС;
 • Подаване на декларации справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ.

Всеки клиент се обслужва от определен счетоводител, който работи в екип под прекия контрол на нашето опитно управленско звено.
Нашите цени за счетоводни услуги може да ги разгледате ТУК.