Осемте регионални дирекции в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА) се премахват и на тяхно място се създават 27 регионални дирекции. До момента те бяха под шапката на осемте дирекции като областни звена.

Обособяването на 27 дирекции ще бъде предоставена необходимата оперативна самостоятелност на директорите им за вземане на решения, което ще подобри качеството на работата, е посочено в правителственото съобщение.

Новата структура е разписана в нов Устройствен правилник на агенция “Автомобилна администрация”, който беше одобрен от правителството. Неговата цел е да се подобри работата на агенцията и да се повиши ефективността при извършването на контролните й функции.

Предвижда се още общата администрация да бъде разделена в две отделни дирекции. Едната ще се занимава с правното, административното, информационното обслужване и управлението на човешките ресурси, а другата ще бъде по финансовото и счетоводното обслужване на агенцията.