С промяна в Закона за гражданското въздухоплаване, Министерски съвет предвижда преминаването на “Авиоотряд 28” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити от Министерския съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Поправката е предмет на дебат днес на първо четене в НС, предаде БГНЕС.

Към настоящия момент “Авиоотряд 28” е юридическо лице към Министерския съвет, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.

Съгласно сега действащите разпоредби от Закона за гражданското въздухоплаване министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи и контролира гражданското въздухоплаване и гражданските въздухоплавателни средства и съоръжения на територията на Република България.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията продължава да има правата и задълженията на лизингополучател по договора за доставка на лизинг на правителствения самолет.

Едновременно с това “Авиоотряд 28” е оператор на въздухоплавателното средство, което е свързано с възможни проблеми по упражняването на правата и изпълнението на задълженията по договора за лизинг.

В законопроекта за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване е предвиден и текст, според който неусвоените бюджетни кредити по бюджета на “Авиоотряд 28” към датата на обнародване на закона в “Държавен вестник” ще бъдат прехвърлени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.