След като за първи път от една седмица Народното събрание успя да събере кворум, за да заседава в сряда, то се зае да променя влезлият в сила само преди месец закон за офшорките, станал известен с имената на двамата си автори – депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски.

Първото четене на два проекта за поправки и допълнения в този закон стана част от приетата от събралите се 166 депутати от БСП, ДПС и ГЕРБ съгласно вчерашното споразумение между трите партии консенсусна законодателна програма до края на седмицата. Освен него в програмата са пет ратификации на международни споразумения, второ четене на промените в законите за автомобилните превози, за защита на растенията, за защита на потребителите. Десета точка е повторното обсъждане на Закона за защита на конкуренцията, върху който президентът наложи вето. Предпоследната точка е за Закона за професионалното образование и обучение, а седмицата трябва да завърши с парламентарен контрол.
Приетите на първо четене два законопроекта за изменение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, каквото е пълното наименование на Закон за офшорните дружества са в две противоположни посоки. Единият предвижда разширяване на ограниченията върху дейността на тези дружества, а другият стесняване и в известен смисъл обезсмисляне на тези ограничения.

Държавата, общините, държавните и общински фирми, да не могат да влизат в договорни отношения с офшорни фирми с неясна собственост, предвижда законопроектът, внесен още през март от Георги Кадиев и група народни представители от левицата. Те предлагат още фирми с неясен собственик да не могат да получават сертификат за инвестиция клас А, Б, В и приоритетен проект по Закона за насърчаване на инвестициите. Предвидено е публичните дружества да не могат да бъдат придобивани от фирми с неясен собственик.

Един от вносителите на този законопроект – Георги Анастасов от Коалиция за България – заяви, че между първо и второ четене ще направи предложение в обхвата на закона да се включат и футболните клубове.
Вторият законопроект е внесен само от Йордан Цонев, този път без участието на съавтора му Делян Пеевски. Той предвижда разхлабване на забраните спрямо дружествата в обхвата на закона. С проекта се предлага въвеждане на прагове, под които забраните в закона няма да се прилагат. Предлаганият праг е “квалифицирано дялово участие” по смисъла на специалните закони. В специализираните закони праговете са различни, като най-ниският първоначален праг във всички закони е 10 процента.

За дружества, дяловото участие в които не е предмет на специална регулация в други закони, законопроектът предвижда въвеждане на минимален праг от 10 на сто, по отношение на който законът няма да се прилага.

Освен това в проекта се предвижда специализираният Регистър на действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим към Агенцията по вписванията да не бъде публичен, а информация от него да се предоставя при поискване само на дружества, в които участват офшорки, както и на НАП, ДАНС, специализираните регулаторни органи (БНБ, КФН и други) и компетентните органи по смисъла на закона.

Цонев освен това предлага да се удължи до края на годината срокът, в който компаниите с офшорна собственост трябваше да се приведат в съответствие с разпоредбите на закона.

Предлаганите облекчения за офшорките вносителят аргументира с твърдението, че така както е приет, законът “може да доведе до ограничения и пречки за чуждестранни инвеститори да инвестират в България без реална икономическа или бюджетна полза за страната”.

По-късно в сряда бившият вече депутат Георги Кадиев коментира във Фейсбук: “Днес парламентът прие на първо четене промени в Закона за офшорните фирми, който бях внесъл като народен представител. Касае се за забрана държавни и общински фирми да влизат в договорни отношения с офшорки с неясни собственици (случаят „Лафка”), да не се дава на такива фирми инвеститорски клас А, Б и В (случаят „Карадере”), както и да не могат да имат собственост в публични дружества с акции на борсата. Същевременно обаче парламентът е приел и поправка на народния представител Йордан Цонев, която обезсмисля целия закон – ако офшорна компания има под 10% от собствеността, да не обявява собстеника си. Така ако 10 офшорки на един и същи човек имат по 9.9% от собствеността, той ще има дял от 99%, без да обявява самоличността си. Затова призовавам народните представители да не приемат тази поправка. Нека не обезсмисляме този закон преди дори да е заработил”.