Комисията за защита на конкуренцията е установила, че “Енерго-Про Мрежи” АД е злоупотребило с господстващото си положение на пазара на разпределение на електрическа енергия в нарушение на антимонополния закон, като дружеството е осъществявало управление на производствените мощности, присъединени към мрежата по непропорционален начин, обясняват от ведомството. Комисията е постановила това със свое решение от 20 ноември тази година, което може да се обжалва в срок от 14 дни пред Върховния административен съд.

Антимонополният орган е наложил на дружеството имуществена санкция в размер на 1 034 755 лв. и е разпоредил на дружеството да осъществява управление на производствените мощности, присъединени към собствената му разпределителна мрежа, което да гарантира изискването за равнопоставеност между различните производители на електрическа енергия, като разпределя ограничения на производството, наложени от ЕСО, пропорционално въз основа на прозрачни и недискриминационни критерии.

Производство е образуване по искане на производител на електроенергия от възобновяеми източници, присъединен към разпределителната мрежа на “Енерго-Про”. В хода му КЗК е установила, че в определените от нормативната уредба случаи, като например необходимост от обезпечаване на сигурността на електроенергийната система, ЕСО разпорежда ограничения на производството, които задължително се изпълняват от “Енерго-Про Мрежи” АД в качеството му на електроразпределително предприятие. Комисията е установила, че разпределението на ограниченията, налагани от ЕСО по отношение на постъпващата от разпределителната мрежа енергия, не се осъществява пропорционално от “Енерго-Про Мрежи” АД въз основа на прозрачен и недискриминационен критерий и в този смисъл не гарантира изискването за равнопоставеност между различните производители на електрическа енергия.

Антимонополистите обясняват, че поведението на дружеството е от естество да увреди конкурентната структура на пазара за производство на електроенергия, като възпрепятства определена категория производители да произвеждат и предлагат своята продукция в максимална степен съобразно стопанските си цели. Поведението оказва индиректна вреда за потребителите, като в дългосрочен план ги лишава от възможността да се ползват от преимуществата на развитието на конкуренция на енергийния пазар и диверсификацията на източниците на снабдяване, а именно по-ниски цени и по-високо качество.