От днес започна приемът на документи на кандидатите, желаещи да участват във външния конкурс за длъжността „прокурор“ в районна прокуратура. Срокът за подаването им е 14 дни, т.е. до 23 януари включително.

Свободните места, обявени на конкурс за първоначално назначаване, са 15, от които три са в районната прокуратура в Пловдив, по две в СРП, Варна, Добрич и Царево и по една в Провадия, Бургас, Несебър и Ямбол.

Освен заявление за участие в конкурса, кандидатите трябва да представят следните документи: подробна автобиография; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”, а тези, които са завършили в чужбина, трябва да представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицински удостоверения, че кандидатът не страна от психическо заболяване и че не се води на учет; нотариално заверено копие от трудова, служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж за длъжността; най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата; попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната колегия на ВСС, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества; мотивационно писмо и други документи, които имат отношение към професионалните или нравствените качества на участниците в конкурса.

Кандидатите могат да подават своите документи в сградата на ВСС на ул. „Екзарх Йосиф“ №12. Това може да става лично или чрез писмено упълномощен представител.

Външният конкурс за районните прокуратури бе обявен от Прокурорската колегия на ВСС на 13 декември м.г.

Тогава бе казано, че външните конкурси са много по-успешни, отколкото тези за преместване. Оказва се, че кандидатите да сменят една прокуратура с друга са много малко, а за някои органи на съдебната власт дори няма такива. Докато при външните конкурси се явяват много желаещи и свободните места винаги се запълват. Заради тези данни, както и след изследване на натовареността, се наложи спешно обявяване на конкурс за първоначално назначаване в девет районни прокуратури, където недостигът на кадри е осезаем.