Проект на нова Наредба за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания, изработи експертна група на Министерство на правосъдието.
Новите текстове предвиждат молбата за осиновяване на дете от чужди граждани да се изготвя от осиновяващия. Проекторазпоредбата следва разбирането, че кандидат-родителите трябва лично да изразят желанието и мотивацията си, както и да посочат характеристиките на детето. В момента тази възможност е предоставена и на акредитираните организации за посредничество при международни осиновявания и на централните органи.
С оглед защита правото на детето и осигуряване на неговата информираност и подготовка, се изключва възможността процедурата по осиновяване да се извърши без осъществяване на личен контакт между осиновяващия и детето, което се допуска в сегашната наредба.
Опитът от изминалите години доведе до установяване на работеща  процедура, чрез която за периода 2011-2013 г. министърът на правосъдието е дал съгласие за осиновяване на 406 деца, които не можеха да намерят семейство по общия ред. Тази добра практика е регламентирана подробно в проекта в Глава трета, по която се осъществяват специалните мерки за осиновяване на по чл.112, ал.6 СК на деца със особености в здравословното състояние, на по-висока възраст, както и на братчета и сестричета.
За първи път се предвижда възможност, след вписване в регистъра, по искане на чужденеца кандидат-осиновител, да се спре участието му в осиновителната процедура  за период от 12 месеца без да загуби поредността си на вписване.
С проекта за нова наредба се отменя сегашната Наредба № 13 за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания.
Министерството на правосъдието предлага за обсъждане и проект на Наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации, с която се променят условията за издаване на разрешения за посредничество при международните осиновявания. Проектът цели ясно регламентиране на дейността на акредитираните организации, повече прозрачност, отчетност и контрол.

За първи път се въвежда задължението те да поддържат интернет-страница, на която да е обявен списъкът на държавите, с които имат право да осъществяват посредничество, на дължимите от клиентите държавни такси за осиновяване, както и информация за процедурата и необходимите документи