ЧЕЗ не предлага увеличаване на крайната цена на електроенергията, а
призовава за по-балансирано разпределение на дяловете на различните
участници във веригата производство-доставка на електроенергия, което да
гарантира интересите на крайните клиенти, съобщават от
електроразпределителното дружество.

Компанията призовава за прозрачно, справедливо и равнопоставено
определяне на цените на електроенергията. През последните години делът
на ЧЕЗ в крайната цена непрекъснато се понижава, като от 13% през
2006-2007 г. той достигна 0,9%. Така в момента от всеки 100 лева сметка
за ток ЧЕЗ разполага с 90 стотинки, за да извършва дейността си.

С внесеното предложение в ДКЕВР в края на март ЧЕЗ призовава делът й
във веригата да бъде възстановен до равнище, което ще позволи на
компанията да развива най-голямата електроразпределителна мрежа в
страната и да подобрява обслужването на над 2 милиона клиенти.
Запазването на настоящия дял на ЧЕЗ в крайната цена не само ще забави
постигането на желаните параметри, но и ще задълбочи вече съществуващите
проблеми на електроразпределителната мрежа.

В предложението на ЧЕЗ са включени намален обем технологични разходи,
които компанията очаква да направи при извършване на своята дейност за
следващия ценови период. С последното ценово решение от 30 декември 2013
г. ДКЕВР намали признатите технологични разходи на
електроразпределителното дружество от 10% на 8%, докато реалното им ниво
за 2013 г. е 11,98%. Внесеното от ЧЕЗ предложение цели също покриване и
на присъщите разходи за осъществяване на дейността по лицензиите, както
и на тези, които ще възникнат вследствие на въвеждането на балансиращия
пазар. Разходите за балансиране са в размер на 6.5 млн. лева за “ЧЕЗ
Разпределение България” и 34 млн. лева за “ЧЕЗ Електро България”.

В предложението си до ДКЕВР от енергото за Западна България са
поискали да се намери справедлив компенсаторен механизъм, съгласно който
средствата свързани със законовото задължение на крайните снабдители за
изкупуване на енергия от ВЕИ да бъдат справедливо разпределени между
всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система. Не е
редно само битовите клиенти и малките стопански потребители, които са
на регулирания пазар, да поемат цялата тежест, смятат от компанията.
Предложението на ЧЕЗ е съобразено само с необходимите приходи за
изпълнение на лицензионната дейност на дружествата и следват обявените
от дружеството ценови намерения през февруари 2014 г.

От стъпването си в България през 2005 г. ЧЕЗ е внесла в българската
икономика над 2, млрд. лева. С извършените инвестиции ЧЕЗ обнови 30% от
електропреносната мрежа, намали броя на непланираните прекъсвания на
клиент за една година с 42% за периода 2009-2013 г., присъедини 70 000
нови клиенти и предлага близо 100 вида услуги.