Фирмите, които не са упражнявали дейност през 2013г. също подават
данъчна декларация за облагане с корпоративен данък (по образец 1010а).

Същите не подават празен годишен отчет за дейността, а само
декларация за неактивност (по образец) в териториалното подразделение на
статистиката. Срокът за подаване на декларацията е 31 март 2014.

Края на март е и срокът за плащане на дължимия корпоративен данък,
след приспадане на направените авансови вноски. Фирмите, чиито
декларации са подадени по електронен път с Е-подпис, могат да ползват 1%
отстъпка (но не повече от 1000 лв.), ако внесат дължимия данък също до
31 март 2014г.

Напомняме, че глобите за неподадени в срок декларации, включително на
лица, които не са упражнявали дейност през годината са от 500 до 3000
лв. и 200 лв. за управителя на фирмата, а за деклариране на неверни
данни и неподадени приложения от 100 до 1000 лв.

Декларациите за облагане с корпоративни данъци се подават лично от
данъчно задължените лица или от упълномощен представител в офисите на
НАП по регистрация, по пощата с обратна разписка или по интернет,
подписани с електронен подпис.