Фирмите, които не са упражнявали дейност през 2013г. също подават данъчна декларация за облагане с корпоративен данък (по образец 1010а).

Същите не подават празен годишен отчет за дейността, а само декларация за неактивност (по образец) в териториалното подразделение на статистиката. Срокът за подаване на декларацията е 31 март 2014.

Края на март е и срокът за плащане на дължимия корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски. Фирмите, чиито декларации са подадени по електронен път с Е-подпис, могат да ползват 1% отстъпка (но не повече от 1000 лв.), ако внесат дължимия данък също до 31 март 2014г.

Напомняме, че глобите за неподадени в срок декларации, включително на лица, които не са упражнявали дейност през годината са от 500 до 3000 лв. и 200 лв. за управителя на фирмата, а за деклариране на неверни данни и неподадени приложения от 100 до 1000 лв.

Декларациите за облагане с корпоративни данъци се подават лично от данъчно задължените лица или от упълномощен представител в офисите на НАП по регистрация, по пощата с обратна разписка или по интернет, подписани с електронен подпис.