Ограничаване на безработицата чрез заетост в реалната икономика е основната визия на националния план за действие по заетостта за следващата година. Документът ще бъде разгледан днес от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Правителството и социалните партньори ще обсъдят още промяна в Кодекса на труда, която се отнася до колективното трудово договаряне.

През следващата година правителството ще отдели 73 млн. лева за реализиране на програми и мерки за осигуряване на заетост, но ще разчита също средства от сегашната ОП „Развитие на човешките ресурси”, както и на новата програма от средата на годината.

Основните групи, към които ще бъдат насочени мерките, са младежите до 29 години, с подгрупа до 25 години, хората над 50 години, безработните с ниска или нетърсена на пазара квалификация, хората с увреждания.

Ще се акцентира върху профилирането на търсещите работа лица, като услугите ще бъдат индивидуализирани, а формалните посещения в бюрата по труда – максимално ограничени. Акцент в плана за действие е активирането на безработните и насърчаване на свободното движение на работещите. Ще се работи също за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и растежа, създаващ висока заетост на качествени работни места, подкрепа за малките и средните предприятия.

От началото на 2014 г. започва изпълнението на Европейската гаранция за младежта – според плановете на Агенцията по заетостта, ще бъдат обучени специални трудови посредници, които да се занимават с младежите до 25 години. Спрямо индивидуалните характеристики на всеки младеж, той ще бъде насочван към работно място, услуга или връщане в образователната система, като това ще става в срок до четири месеца след завършване на средно или висше образование.

През 2014 г. се очаква растеж на икономиката от 0,6%. Очакваното средногодишно равнище на безработица е 12,6%, при очаквани 12,9% за тази година.