След действията на служебния министър на спорта Евгения Раданова, която уволни съвета на директорите на търговско дружество „Академика 2011″, заради груби нарушения по обществената поръчка за ремонт на Зимния дворец, процедурата по избор на изпълнител за модернизация, ремонт и реконструкция на съоръжението бе прекратена, съобщава Gong.bg.

С Протокол на съвета на директорите на „Академика 2011″ от 1 септември 2014 г. и решение на изпълнителния директор на дружеството Борис Тодоров от същата дата, е прекратена обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнител на Инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/ за модернизация, ремонт и реконструкция на Зимен дворец на спорта, гр. София”, информират от Министерството на спорта.

Мотивите за прекратяване са свързани с липсата на направени предварителни проучвания, събрани статистически данни и липса на идентифицирани пазарни аналози, които да бъдат сравнени и да се формира обоснована прогнозна стойност на поръчката. В резултат на липсата на горепосочената информация, определената в условията на поръчката прогнозна стойност се явява немотивирана и непрозрачна.

На този етап на процедурата няма правна възможност да бъдат направени необходимите анализи и да бъдe коригирана прогнозната стойност на проекта, тъй като това би довело до промяна на съществено условие по процедурата. В тази връзка, според чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, при констатирани съществени нарушения при откриване и провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена тя, е на лице основание за прекратяване на поръчката.

В допълнение към горното е налице и основание за прекратяване на процедурата по чл. 39, ал. 1, т.5 , тъй като възложителят не разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на поръчката. С ПМС № 41/27.02.2014г. са предоставени 35 милиона лева, а съобразно обявената прогнозна стойност и подадените оферти ще са необходими близо 50 млн. лв. с ДДС.