Броят на висящите дела в Съда на Европейския съюз непрекъснато продължава да нараства, тъй като че решенията по много от тях се забавят и има дори нови заведени дела за обезщетение за бавно правораздаване. Ако бързо не бъдат взети мерки за реформа, Европейският съюз рискува да плаща милиони евро за бавни процедури. Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по време на среща на колеги от Правната комисия на Европарламента със съдиите от Съда на ЕС в Люксембург.
Основна тема на изнесеното заседание бе текущата реформа на европейските съдилища. Повод за дискусията е, фактът, че през последните години броят на решените от Общия съд дела изостава спрямо броя на постъпващите за разглеждане дела, вследствие на което има над 1000 висящи дела.

През 2011 г. Съдът на Европейския съюз предложи увеличаване на броя на съдиите в Общия съд с 12 души, така че те да станат 39. В предложението обаче не се упоменава как трябва да се подбират допълнителните съдии преди тяхното назначаване. Това представлява проблем, тъй като не всяка държава членка ще може да има свой представител. Възможно е да бъде наложена ротационна система или да се  предлагат допълнителни съдии въз основа на тяхната професионална годност. Поради продължаващото увеличаване на подадените пред Съда на ЕС искове, ще се наложи съдиите да бъдат увеличени с още 28. Така всяка държава-членка ще има по двама съдии и това ще отговори на реалните нужди на Съда.

“Представените на срещата доводи от присъстващите съдии са  убедителни и необходимостта от допълнителни съдии е доказана. От изключителна важност е Общият съд да бъде в състояние да постановява решенията си в разумен срок”, обобщи в заключение българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев.