В общини с и над 25 на сто по-висока безработица от средната за страната ще може да се преотстъпва корпоративен данък. Това е записано в промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети от кабинета. Фактически това представлява разширяване на обхвата на общините, в които фирмите ще могат да се възползват от това данъчно облекчение.

Едновременно с това се въвеждат нови условия за данъчно задължено лице, което следва да поддържа за целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, като най-малко половината от тях са заети в пряка производствена дейност. Освен това облекчението ще може да се ползва, ако поне 30 на сто от персонала е с постоянен адрес в общините, които са от списъка. Това е вид държавна помощ за регионално развитие, която може да се приложи според европейските директиви.

В законопроекта се предвижда и държавната помощ във вид на данъчно облекчение за земеделските производители да бъде удължена с още година.

Приетите от правителството промени се внасят в Народното събрание и за да влязат в сила, подлежат на одобрение от депутатите.