Органите по приходите ще могат да контролират движението на стоки с висок фискален риск на територията на страната, реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Измененията, с които се създава т.нар. мини финансова полиция, влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Органите по приходите ще имат право да спират транспортни средства с товароносимост над 3 тона на фискални контролни пунктове, да изискват и извършват проверка на документите, придружаващи стоката, да извършват проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаването/разтоварването й. След прецизирането на текстовете отпадна възможността органите по приходите да изискват фактура за стоката.

На фискален контрол ще подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката – в страната, в друга държава – членка на ЕС, или в трета страна. Той няма да се прилага за стоките под митнически режим. Списъкът на стоки с висок фискален риск ще се утвърждава със заповед на министъра на финансите по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

В случаите на превозване на стока с висок фискален риск, органът по приходите ще има право да поставя технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис “висок фискален риск” върху превозния документ. В промените беше записано, че “технически средства за контрол на стоки с висок фискален риск” са обикновена пломба, специална пломба с GPS устройство, стикер и други средства за контрол, които се осигуряват от органите по приходите.

При фискалния контрол водачът на транспортното средство е длъжен да предостави на органа по приходите документ за самоличност, документите, придружаващи стоката, да декларира данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на пристигане.

Получателят/купувачът на стоката е длъжен да уведоми незабавно органа по приходите при промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката, да присъства на получаването/разтоварването, да не се разпорежда със стоката преди това освен в случай на представяне пред органа по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката. При неизпълнение на тези задължения глобата е от 1000 до 3000 лева за физически лица или имуществена санкция от 3 000 до 20 000 лева за юридически лица и еднолични търговци. При повторно нарушение глобата достига съответно 5000 лева и 50 000 лева.