Парламентът прие окончателно на второ четене Закона за МВР. Решено беше образуваните и неприключили до влизането в сила на закона административнонаказателни производства по отменения Закон за Министерството на вътрешните работи да се довършват по досегашния ред. Образуваните и неприключили до влизането в сила на закона производства по издаване или отмяна на административни актове по отменения Закон за МВР също се довършват по досегашния ред.

Започналите до влизането в сила на този закон процедури за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация на служители се довършват по досегашния ред. Лицата, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” в Академията на МВР, чиито служебни правоотношения са преминали в Държавна агенция “Национална сигурност” и в Държавна агенция “Технически операции”, не дължат възстановяване на разходите за издръжка и обучението си, решиха още депутатите.

Министерският съвет в срок два месеца от влизането в сила на закона ще трябва да приеме подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Министърът на вътрешните работи трябва да издаде подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона в срок от четири месеца от влизането му в сила.

Решено беше Указ номер 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство да не се прилага за извършени прояви на спортно хулиганство при провеждането на спортно мероприятие, както и при нанесена телесна повреда на служител на МВР при или по повод изпълнение на служебните му задължения.

След приемането на закона председателят на парламентарната комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Мерджанов каза, че за първи път са били отчетени дългогодишни социални искания на служителите на МВР. Надявам се след приемането му всички онези права и отговорности на служителите да бъдат спазвани по закон и Конституция, допълни той. Мерджанов призова служителите настойчиво да търсят отговори на всички правонарушения.

Междувременно депутатите удължиха работното си време до приключване на дебатите по вота на недоверие. Предложението дойде от социалиста Красимир Янков. Народните представители продължават с дебатите по внесения от ГЕРБ вот на недоверие.