С измененията в закона за местните данъци и такси, приети на първо четене от парламента, се предвижда облекчението при данъка за превозните средства да бъде в зависимост от екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове, предаде БТА.

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории “Евро 3” и “Евро 4” данъкът ще се заплаща с 30 на сто намаление, а за съответстващите на “Евро 5” и “Евро 6” – с 50 на сто намаление.

Предлага се отпадане на сега действащия текст, че за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление. Причината е, че липсва възможност за доказване наличието на действащо катализаторно устройство за всеки отделен автомобил.

Предвидено е от 2015 г. да отпадне възможността общините да събират такса битови отпадъци в размер, определен на база данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.