Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика

   Изплаща ли се обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ на съкратен служител, който е декларирал с документ, че има работеща фирма и си внася осигуровки като самоосигуряващо се лице?

  
В съответствие с чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради съкращаване в щата работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвиди обезщетение за по-дълъг срок. Ако през този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, обезщетението е в размер на разликата между възнагражденията.

   Обезщетението се изплаща след изтичане на месеца (или другия период). За целта лицето представя на работодателя трудовата си книжка, за да удостовери, че в този период не е работило по трудов договор при друг работодател или е работило на по-ниско възнаграждение. Без значение за изплащане на обезщетението е обстоятелството, че лицето е собственик на търговско дружество и се осигурява върху доходите от тази си дейност.