Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната
валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях
се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%). Това уточняват
от НАП месец преди да изтече срокът за деклариране на доходите,
придобити през 2013 г.

Според приходната агенция за целите на данъчното третиране, доходите
от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на
финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е
сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка
конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината
загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или
загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на
придобиване на финансовия актив.

Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 от Приложение №
5 на годишната данъчна декларация. Законът не предвижда към данъчния
формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания
доход.

Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на
физическите лица, придобити през 2013 г., изтича на 30 април. В същия
срок трябва да се плати и дължимият данък за довнасяне.

Образец на декларация с баркод клиентите на НАП могат да изтеглят от интернет страницата на агенцията www.nap.bg.

Годишната данъчна декларация може да се подаде по пощата или на място
в някои пощенски станции, където ще се издава входящ номер.
Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП, както и по
електронен път, подписана с електронен подпис.