Изграден web сайт на ГД “Охрана”- gdo.bg и система за вътрешна и външна електронна поща  e част от мащабен проект за внедряването на нови технологии и информационни системи в дирекцията и част от въвеждането на най-съвременни ІТ технологии и системи за сигурност.
Това е по проект  „Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД „Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността” по договор №КС11-33-2/29.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, на стойност  1 261 405,10 лв.