Заявленията за отпускане на пенсии и добавки към тях, както и
заявленията за преизчисляване на пенсии за придобит допълнителен
осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането вече ще могат
да се подават по електронен път, съобщи правителственият пресцентър.

Това ще стане, след като влязат в сила одобрените от кабинета промени в
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които я привеждат в
съответствие с измененията в Кодекса за социалното осигуряване (КСО),
действащи от 1 януари 2014 г.

С промените се определя и редът за представянето на документи за доход,
получен в друга държава, при преценка за правото на социална пенсия за
старост.

Новите текстове уточняват процента на загубена работоспособност на
членовете на семейството, които са навършили 18-годишна възраст и са
неработоспособни, при определяне на годишния доход на член от
семейството – с определена от териториалните експертно-лекарски комисии
(ТЕЛК) или Националната експертно-лекарска комисия (НЕЛК) 50 и над 50 на
сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Променят се и разпоредбите, свързани с нововъведеното в Кодекса за
социално осигуряване “замразяване” на пенсионната възраст и осигурителен
стаж за 2014 г., отпадането на възрастта за придобиване право на пенсия
от военнослужещите и спирането на увеличаването на необходимия
учителски осигурителен стаж за придобиване право на пенсия от Учителския
пенсионен фонд.

Новите текстове регламентират и изплащането на наследствени пенсии на
деца, които учат след навършване на 18-годишна възраст, като са
предвидени различни ситуации – прекъсване на обучението поради слаб
успех или незаверен семестър, отписване или отстраняване от учебното
заведение, периодите на полагане на държавни зрелостни изпити и др.

Променена е и наредбата, която установява реда за съобщаване,
регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните
болести, отново във връзка с промените в КСО, допълват от
правителствения пресцентър.

Гражданите, страдащи от професионални заболявания, вече няма да са
длъжни да подават в териториалните поделения на НОИ продълженията на
болничните листи за за трудова злополука или професионална болест.