Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика

   Счетоводител напуска предприятието и работи на същата длъжност в друго предприятие. След половин година се връща в първото предприятие на длъжността началник-склад, а след още една година пак заема длъжността счетоводител. Как следва да му се определи допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит?

   В съответствие с чл. 12, ал. 2 от НСОРЗ за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности. Поради това преназначаването на друга длъжност в предприятието не води до промяна на получаваното допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

   В чл. 12, ал. 4, т. 1 от НСОРЗ е предвидено, че работодателят е длъжен при определяне размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионалния опит да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.