След по-малко от час и без сериозни дебати по темата депутатите приеха на второ четене всички текстове от внесения от Йордан Цонев и Делян Пеевски закон за офшорните компании, предаде БГНЕС.

Депутатите приеха и за предоставяне на документи с невярно съдържание да се налагат глоби до 1 милион лева.

Според закона на офшорните компании се забранява пряко или косвено да участват в процедура за получаване на лиценз за кредитна институция, в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност по Кодекса за застраховането, както и да участват в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като пенсионно-осигурително дружество или участие в такова дружество.

На офшорните компании се забранява да участват в процедури за получаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, да участват в процедура за получаване на концесия или разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми. Те няма да могат да участват и в процедура по обществени поръчки, както и да участват в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество.

Офшорките не могат вече да придобиват държавно или общинско имущество при продажба или замяна на държавна или общинска собственост, не могат да учредяват или придобиват участие в професионален спортен клуб, лицензиран от съответната федерация, не могат да кандидатстват за приоритетен инвестиционен проект. Те нямат право да участват в процедура за получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност по доставяне или отвеждане на води,не могат и да участват в процедури по получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци или за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Офшорни компании няма да могат получават лиценз за радио и телевизионен оператор, забранено им е и да придобиват участие в юридическо лице, издател на периодични печатни произведения, да участват в социологическа агенция. Забранено им е да участват в търговско дружество с държавно или общинско участие, както и да придобиват собственост върху земи и гори от държавния горски фонд.