Главната инспекция по труда напомня, че до 31 декември във всички предприятия трябва да бъде изготвен график за ползването на платения годишен отпуск от работниците и служителите през 2015 година.

В графика задължително се включват основният и допълнителен платен годишен отпуск на работниците и служителите за 2015 година и могат да се впишат всички дни, които не са използвани и не са погасени по давност.

Неизползваният отпуск, натрупан след 2009 г., се погасява по давност две години след годината, за която се отнася. Неизползваните дни до края на 2009 г. не се погасяват по давност.

Работникът е длъжен да използва платения си отпуск в рамкитена календарната година, за която се отнася, тъй като той е предвиден за възстановяването му. Работодателят няма право да отказва, без основателна причина, правото на отпуск на работещите, когато той е заявен в рамките на периода, отбелязан в графика. За да се гарантира правото на платен отпуск, законодателят е предвидил хипотези, при които работещите могат да излязат в отпуск без разрешение на работодателите.

Работодателите също могат да предоставят на работниците и служителите си платен годишен отпуск без тяхно писмено искане, информират от инспекцията.

Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода, посочен в графика, работникът или служителят има право сам да определи времето за ползването му. За целта той трябва дауведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.

Работодателят пък има право да предостави платен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане, ако той не е бил поискан в рамките на графика, при престой на предприятието за повече от 5 дни, както и когато всички работещив него ползват едновременно отпуск в определен период.

За следващата календарна година могат да се отлагат общо до 10 дни отпуск от работодателя заради важни производствени причини или ако работниците и служителите поискат това писмено по уважителни причини.

Законодателят е предвидил и особена хипотеза за отлагане на платения годишен отпуск, когато целият или част от него не е използван в годината, за която се отнася, заради ползването на друг вид законоустановен отпуск. Такъв отпуск е за бременност и раждане, за гледане на дете и т.н. В този случай двугодишната давност на отложения платен отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа.

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят дължи заплащане на целия неизползван платен годишен отпуск, непогасен по давност, дори да не е прехвърлен по съответния ред и независимо от причините, поради които не е ползван.