Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Боян Боев представи пред постояннодействащата подкомисия за наблюдение на дейността на ДКЕВР към Комисията по енергетика в Народното събрание годишния отчет за 2013 г. и отчет за първите два месеца от 2014 г., съобщиха от регулатора.

Боев акцентира върху проведените заседания и взети решения от ДКЕВР, приетите наредби, правила и методики през изминалата година. По време на срещата беше обърнато внимание върху намалението на цените на електроенергията, разделянето на Национална електрическа компания и Електроенергиен системен оператор и издаването на лицензия за пренос на електрическа енергия на ЕСО. Обект на обсъждане беше стартирането на балансиран пазар, както и процедурата по сертифициране на „Булгартрансгаз” като независим преносен оператор, която е на финален етап.

Народните представители зададоха въпроси за дейността на ДКЕВР през 2014 г., за новите правила за търговия с електрическа енергия и природен газ, предстоящото изменение на Общите условия на лицензиантите и ВиК операторите. Беше отбелязано, че във връзка с подобряване на работата с жалбоподателите комисията ще организира поредица от приемни дни във всички областни градове.

През 2013 г. ДКЕВР е провела 251 заседания, от които 108 закрити, 103 открити и 40 обществени обсъждания. На своите заседания комисията е взела 385 решения. Издадени са 15 нови лицензии и са изменени 36 лицензии. Приети са 13 наредби, правила и методики.

През 2013 г. бяха извършени на три пъти изменения в цените на мрежовите услуги и електрическата енергия, необходима за покриване потреблението на регулирания пазар, като през декември нощната енергия за битови потребители и малкия бизнес беше намалена с 10% с цел оптимизиране и стимулиране на потреблението в часовия пояс от 22.00 до 6.00 ч.

През месеците януари и февруари 2014 г.  комисията е имала 37 заседания, на които са разгледани 84 доклада и са приети 5 наредби и указания.