С кворум от 166 души Народното събрание започна своята работа около 09:00 часа. В зала за регистрация влязоха депутатите от ГЕРБ, “Коалиция за България” и ДПС.

Парламентът ще заседава за първи път от 2 юли, тъй като следващите две редовни пленарни заседания през миналата седмица бяха провалени заради липса на кворум. След редица условия от страна на ГЕРБ, промяна на позициите и кръг от консултации, вчера трите парламентарно представени сили се разбраха днес да влязат в зала и да работят по програмата, приета още в началото на заседанието на 2 юли.

Пет ратификации на международни споразумения и актове са първите пет точки в седмичната програма на Народното събрание.

Второто гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози е точка шесто от проектопрограмата на парламента, която трябва да бъде гласувана отново в началото на заседанието.

Точка седма е Първо гласуване на два законопроекти за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, известен като закон за “офшорките”, с вносители Георги Кадиев и Йордан Цонев.

Второ гласуване на Закона за защита на растенията е точка осма от дневния ред на Народното събрание, а точка девета е второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

Като точка десета в седмичната програма е записано Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, приет от Народното събрание на 18 юни 2014 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 157 от 30 юни 2014 г. на президента Росен Плевнелиев.

Точка единадесета е второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, който обединява два законопроекта, приети на първо четене с вносители Милена Дамянова и група народни представители и Валентина Богданова и група народни представители.

Последна дванадесета точка по традиция е редовният петъчен парламентарен контрол.