Въпрос: Акционерно дружество взема решение на общото събрание за увеличение на капитала от разпределяне на реализирана печалба за 2012 г. Запазва се общият брой акции и разпределението им между акционерите, а се увеличава тяхната номинална стойност.

Нужна ми е информация относно начина на актуализиране на промяната в търговския регистър – в какъв срок, заплатени такси и необходими документи, както и подлежи ли тази промяна на съдебна регистрация?

Отговаря Христо Досев – регистриран одитор
Отговор: Всяка една промяна в капитала на търговското дружество следва да бъда вписана по партидата на търговеца в търговския регистър. За целта съответният търговец следва да подаде предвидения образец на заявление за вписване на обстоятелството. За акционерното дружество това е заявлението – образец А5.

Към заявлението следва да се приложат всички документи, имащи пряко отношение към променените обстоятелства: например решение на компетентния за целта орган (общо събрание на акционерите) за вдигане на капитала на дружеството, декларация за истинността на заявените обстоятелства, декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя, актуален устав, отразяващ променения размер на акционерния капитал (номиналната стойност на акциите), документ за внесена държавна такса.

На основание чл. 16а, ал. 3, т. 1 от Тарифата за държавните такси, събирани от агенцията по вписванията, по заявления за промяна на вписани обстоятелства в търговския регистър, отнасящи се до капитала на търговските дружества, се събира такса в размер на 60 лева, а когато заявлението е подадено по електронен път посредством използването на квалифициран електронен подпис, таксата е в размер на 30 лева.