Върховният административен съд (ВАС) излезе със скандално решение, според което трите имена на съдии са защитени данни. Решението на ВАС е окончателно и напълно противоречи със законите, които поставят съдиите в графата “органи на държавната власт” и “публични личности”. С това решение ВАС приема още, че правораздаването може да се осъществява и полуанонимно.

“Тенденцията е опасна, връща общественото развитие с много години назад и създава опасност както за правото на информация, така и за възможността да се проследява практиката на съдилищата. Така се формира общественото и гражданското разбиране за това какво правят и как решават делата съдиите в тази страна”, коментира за “Правен свят” адвокат Александър Кашъмов.

До казуса се стига заради дело по Закона за достъп до обществена информация, заведено от Паско Запрянов от Хасково. Той е поискал справка от Окръжен съд – Хасково за трите имена на петима съдии, които фигурират на сайта на съда само с две имена. Човекът е обяснил, че има нужда от тази информация, за да установи евентуалната нищожност на актове, издадени от съдии с две имена. В своето искане до съда той казва, че тези съдии “може би имат три имена”, защото така постановява Законът за гражданската регистрация. Две имена се допускат само по изключение.

Случаят се завързва заради отказа на заместник-председателя на окръжния съд Милена Дечева да му предостави информация. Нейният аргумент е, че пълните три имена на съдиите са лични данни. Паско Запрянов обжалва отказа пред административния съд в Хасково и напълно очаквано той е отменен.

Административният съд посочва, че наистина трите имена са лични данни, но това не важи за съдиите, които са публични личности. В решението се посочва практиката на Конституционния съд, който сочи, че защитата на личните данни на публичните личности е много по-занижена, отколкото за другите граждани. Извън това се посочва, че съдиите декларират с пълните си имена своето имущество пред сметната палата, пак така се обявяват от Комисията по досиетата. С трите си имена те подават декларациите си по Закона за конфликта на интереси.

Във всички документи и решения на ВСС съдиите фигурират публично с пълните си имена. За ВАС обаче това не е редно и забърква невероятна правна каша, която може да доведе до засекретяване на цялата тази важна информация.

Тричленният състав на върховния съд решава, че пълните имена са защитена информация. Решението е с много големи последици, но тяхната аргументация е изключително постна и дребнава. ВАС решава да не предостави информация на Паско Запрянов, защото така той не би могъл да си състави мнение за дейността на съда, а смятал да претендира нищожност на неговите актове. Двама от върховните съдии в състава са подкрепили това решение – Таня Вачева и Иван Раденков. Третият член Соня Янкулова се обявява категорично против.

Според Янкулова осъществяването на държавната власт е публична дейност, а съдията е държавен орган, комуто държавата е възложила изпълнението на своята правораздавателна функция.

“Не само държавата, в лицето на компетентния орган, но и обществеността трябва да знае точно кому държавата е възложила съответните държавни функции. Затова възлагането на всяка функция на държавна власт изисква идентификация на физическия субект, комуто тя се предоставя”, казва съдия Янкулова.

Тя напомня на колегите си, че законът изисква всеки един акт на държавата да съдържа трите имена на лицето, на което се възлага тази власт. Всеки един акт на държавен орган, чрез който се определя конкретното физическо лице, което ще изпълнява държавни функции, съдържа трите имена на това лице. Това важи от решенията на Народното събрание, минава през указите на Президента и стига до всяка една заповед или решение на административен орган.

Съдия Янкулова смята, че е нарушена конституцията, Европейската конвенция за правата на човека и изобщо основните начала на демократичното общество. “Нарушено е развитието на практиката на ВАС и е накърнен авторитетът на правосъдието у нас като средство за утвърждаване на основните правила в демократичното общество”, казва съдията. Адвокат Александър Кашъмов допълва, че ако се следват новите скандални принципи на ВАС, то трябва да се засекретят пълните имена на президента, министрите и депутатите.

В актуализираната Стратегия за съдебна реформа се коментира проблемите с “манталитета” на някои съдии, които не осъзнават, че правосъдието трябва да се осъществява прозрачно в полза на гражданите и по европейски стандарт. Проблемът с манталитета е често срещан сред върховните съдии и особено сред тия във ВАС.