Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество „Креди Агрикол – България”, което от днес също е под специален надзор, ще отворят на 21 юли в 9.00 часа, съобщиха от Българска народна банка.

„С цел запазване на дейността на банковата група КТБ при нейното оздравяване, БНБ заедно с правителството ще предприеме действия за увеличаване на капитала й, като в рамките на законовите си правомощия ще разпореди увеличението му да се поеме от държавната Българска банка за развитие и Фонда за гарантиране на влоговете. Правителството и БНБ ще осигурят необходимата ликвидна подкрепа на банковата група, за да се удовлетворят в пълния размер задълженията й към нейните клиенти”, съобщават от БНБ.

Дъщерното дружество на Корпоративна търговска банка – „Креди Агрикол – България” също е поставено под специален надзор, съобщиха от БНБ.

„Управителният съвет на Българската народна банка след подробен анализ на ситуацията, създадена от недостига на ликвидност  на Корпоративна търговска банка  и нейното дъщерно дружество – бивша „Креди Агрикол – България” (банковата група КТБ), заявява, че потвърждава поставянето и на двете дружества под специален надзор. От централната банка са категорични, че „недостигът на ликвидност в банковата група КТБ е изолиран случай от цялата банкова система и не е свързан с функционирането на останалата част от банковия сектор”.

Специалният надзор над „Креди Агрикол” също е за три месеца”, като са отстранени от длъжност членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството. Назначени са двама квестори.

От БНБ са категорични, че ще бъдат предприети действия за увеличаването на капитала на банковата група, като в рамките на законовите си правомощия увеличаването на капитала ще се поеме от Българската банка за развитие и Фонда за гарантиране на влоговете.

„Правителството и БНБ ще осигурят необходимата ликвидна подкрепа на банковата група, за да се удовлетворят в пълния размер задълженията й към нейните клиенти”.

Необходимите действия ще бъдат предприети до 20 юли тази година.

Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество ще отворят на 21 юли в 9.00 ч.