През февруари общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец, съобщи Националният статистически институт. Анкетите отчитат подобрение на показателя в промишлеността и строителството и намаление в търговията на дребно и сектора на услугите.

Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” се повишава с 1.5 пункта в сравнение с януари поради по-оптимистичните оценки на мениджърите относно бизнес състоянието на предприятията.

Бизнес климатът в строителството” нараства с 2.7 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно” се понижава с 2.1 пункта спрямо предходния месец поради влошените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

“Бизнес климатът в сектора на услугите” намалява с 3 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.