Безработните хора миналата година са достигнали 436 300 души, от които 249 800 човека са мъже и 186 500 – жени. Коефициентът на безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2012 г. и достига 12.9%. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0.4 процентни пункта, а при жените – с 1 процентен пункт, като достига съответно 13.9 и 11.8%.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 24 навършени години е 28.4%, а за възрастовата група 15 – 29 навършени години – 21.8%. В сравнение с 2012 г. коефициентът на безработица за тези възрастови групи се увеличава съответно с 0.3 и 1 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са 250 300 души, или 57.4% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 7.4% – съответно 8.1% за мъжете и 6.6% за жените.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 536 500, от които 679 400 души са мъже и 857 000 жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 31.6% – съответно 27.8% за мъжете и 35.5% за жените. Броят на обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години е 206 500 души. Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18 – 24 навършени години е 12.5%. С висше образование са 29.4% от лицата на възраст 30-34 навършени години.

Според данните на Агенцията по заетостта равнището на средната регистрирана за годината безработица е било 11.3 процента, което с 1.1 процентни пункта по-ниско от планираното. Нивото на безработица според НСИ и Агенцията по заетостта се различава заради това, че двете ведомства ползват различни методики.