Заявления за вписване на обстоятелства и обявяване на актове на юридическите лица с нестопанска цел вече се подават в Агенцията по вписванията. С промени в законодателството, от 1 януари 2018 г. регистърът на сдружения, фондации и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел премина от окръжните съдилища в АВ, напомниха от агенцията.

Регистърът е с ново наименование – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

В двумесечен срок, считано от 1 януари 2018 г., от Министерството на правосъдието към Агенция по вписванията, в електронен формат, ще преминат и данните от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Сдружението „Студенти по медицина на мисия“ е първата организация, която е подала своето електронно заявление за регистрация. Това стана вчера, първия работен ден за тази година, точно в 9.31 часа.

До момента са подадени общо 13 заявления от сдружения и фондации – пет от тях за регистрация, осем – за пререгистрация. Шест са подадени електронно, включително и от едно чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, а седем – на гише в службите по регистрация в София, Варна, Враца и Стара Загора.

Заявленията за вписване на обстоятелства и обявяване на актове може да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2.