От месец юли фактурите за консумирана електроенергия вече ще съдържат два нови реда, включващи тарифи за балансиране на енергийната система на страната, съобщиха от доставчиците ЕВН и “Енерго-Про” във вторник.

 

В процеса на либерализиране на енергийния пазар вече и потребителите с регулирани цени (битови клиенти и малки фирми на ниско напрежение) ще споделят разходите за балансиране на електроенергийната система на България. така вече във фактурите ще има и редове “балансиране на енергийната система за снабдяване” и “Балансиране на енергийната система за разпределение”.

 

Тази промяна следва старта на балансиращия пазар в страната от 1 юни 2014 г., според който вече и регулираните компании са длъжни да правят почасови прогнози за потреблението на своите клиенти, ден за ден. Прогнозите се подават в държавния “Електроенергиен системен оператор” (ЕСО), който управлява електроенергийната система на страната.

 

 

При разлики между прогнозите и потреблението се създава дебаланс, който се заплаща от всички потребители на системата. Тези разходи се заплащат на ЕСО, а не остават за разпределителните и снабдителните дружества. ЕСО следи за това дали има разлики в прогнозите, какъв е техният размер и цена. Принципът, по който ще се изчислява цената за балансиране за крайните клиенти, е следният: общата сума, дължима към ЕСО за месечния дебаланс, се дели на общата консумация на всички клиенти за този месец. Така се получава цена за дебаланс на киловатчас, която се умножава по консумацията на отделния клиент.

 

Максималният допустим размер на отклоненията от прогнозите, които могат да бъдат включени в крайната цена на електрическата енергия, се определя от държавния енергиен регулатор. Той обаче признава само част от разходите на дружествата за балансиране на системата, които те имат право да включат в крайната цена на електрическата енергия. Това са до 1.5% от отклоненията в прогнозите за снабдяване и до 0.5% от отклоненията в прогнозите за разпределение. Останалите непризнати разходи остават за сметка на предприятията. В същото време електроразпределителните дружества и крайните снабдители ще заплащат на ЕСО целия разход за предизвикания дебаланс. Разходите за балансиране ще се актуализират минимум два пъти в рамките на един ценови период до допустимите от ДКЕВР лимити.

 

На база на тестове на EВН от началото на годината цената за балансиране на електроенергийната система за снабдяване ще бъде 0.00223 лв/кВтв, а за разпределение – 0.00008 лв/кВтч. така при средна месечна консумация от 185 кВтч клиентът ще плаща за балансиране 43 стотинки.

 

Споделянето на разходите за балансиране на електроенергийната система е важна крачка към пълната либерализация на пазара, в синхрон с останалите страни в Европейския съюз, където всички клиенти заплащат разходите за балансиране на енергийната система, посочва дружеството.