Родителски организации видяха общи приказки, пожелателни и противоречиви текстове, както и излишно раздуване на администрацията в проектозакона за училищното образование, който ГЕРБ отново внесе за обсъждане в парламента, след като при предишното им управление времето така и не стигна да бъде приет. Според тях обещанията за по-голяма автономия на училищата се обезсмислят от други текстове, които затвърждават статуквото.

“В крайна сметка всички решения в системата на образованието остават съсредоточени в изпълнителната власт в лицето на министъра на образованието, чрез държавните образователни стандарти (ДОС), 18 на брой, недвусмислено дефинирани в чл. 22 не като стандарти, а като “задължителни изисквания” за всеки процес в образованието. Задължителността, всеобхватността и не на последно място – неизвестното съдържание на ДОС са гаранция, че декларациите за училищна автономия ще си останат само това – декларации. Учениците, родителите и учителите запазват пасивната си роля на пътник, а не на двигател на образованието; те продължават да нямат участие във вземането на решенията в образованието”, се казва в позиция на Националната мрежа на родителите, разпространена в понеделник.

“Прави впечатление наличието на множество текстове с философски или педагогически характер, от които не произтичат правни последици и които не са предмет нито на регулация, нито на осъществяване чрез закон. Законът например “изисква създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование”; постановява задължително придържане към определен педагогически подход, наречен “позитивна дисциплина” (чл. 172); постановява, че учителите трябва да бъдат уважавани от обществеността (чл.219) и т.н”, посочват от организацията.

Законът въвежда цели три нови административни органа на бюджетна издръжка – Центровете за подкрепа на личностно развитие, Национален инспекторат по образованието и Специализирани обслужващи звена. Това допълнително отклонява средства от действителните дейности по образование и ги насочва към и без това прекалено раздутото му управление, смятат родителите.

“Недискриминативното (наравно с държавните и общинските) финансиране на частните учебни заведения сама по себе си е положителна промяна. Притеснително е обвързването на финансирането с резултатите от обучението (чл. 286), при положение, че няма такова обвързване относно държавните и общински училища и при положение че се запазва държавния монопол върху формата и съдържанието на образователния процес и върху валидирането и сертифицирането”, се казва още в становището.

Родителите определят като проблемна и предвидената възможност определен вид общински училища да решават самостоятелно “организацията на обучението, учебните предмети, да разработват учебните планове и учебните програми“, като бъдат обявени за “иновативни“.

“Тази самостоятелност е безспорно нововъведение в положителна посока. Проблематични са обаче както зависимостта на статута на тези училища от решенията на изпълнителната власт, така и необяснимото изключване на частните училища от тази възможност. Самостоятелното определяне на формата и съдържанието на образованието трябва да е достъпно за всеки участник в образователния процес, а не само за определени институции, върху които ще пада, по неизвестни критерии, благоволението на текущия министър”, коментират от организацията.

“Новият проектозакон съдържа редица текстове в положителна посока, които обаче или не са достатъчно недвусмислено формулирани, или се обезсилват от други тестове в закона, до степен да бъдат неприложими. Фундаментална промяна в образователната система не само не се предвижда, но и има реално затвърждаване на статуквото, при което всички решения в системата се взимат, чрез държавните образователни стандарти, от изпълнителната власт”, се казва още в становището.