С една година се удължават сроковете за съставяне на техническите паспорти на строежи в зависимост от категорията им. Това предвиждат предложените промени в Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, съобщиха от Министерството на регионалното развитие.

За строежите от първа, втора и трета категория срокът се удължава до 31 декември 2015 г., от четвърта категория – до 31 декември 2017 г., и от пета категория – до 31 декември 2019 г.

Това е второ удължаване на сроковете, след като през 2012 г. те вече бяха продължение. Сега отново частни собственици, областни и общински администрации искат нова отсрочка поради липса на средства.

Техническите паспорти на сградите са документи, които съхраняват информация в интерес на всички потребители – собственици, наематели, пазарни субекти, обществени и банкови институции. Паспортът е и основа за управлението и поддържането на една сграда или инженерно съоръжение през целия период на експлоатацията им.

Паспортите съдържат техническа информация за сградата – година на строителство, вид строителство, информация за сеизмичната устойчивост на сградата, мерки за поддържане на нейната сигурност и безопасност, както и информация за всички извършени строителни и ремонтни работи след въвеждането на сградата в експлоатация, както и предписания за необходими ремонти.

Най-общо, техническите паспорти установяват състоянието на сградите и тяхната степен на безопасност при експлоатацията им.