С изготвянето на Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000 е важна стъпка към подобряването на природозащитното състояние на биологични видове и местообитания у нас. Това заяви главният експерт по ОП “Околна среда” към екоминистерството Десислава Стефанова по време на национална кръгла маса за разработване на приоритетната рамка.

Целта на програмата е да бъдат определени приоритетите и мерките за изпълнение върху защитените зони от НАТУРА 2000.

Стефанова допълни, че за програмния период 2014-2020 г. се очаква основната част от приноса на Европейския съюз към финансирането в областта да дойде от европейските фондовете за регионално развитие, социалния и земеделския фонд, както и фонда за морско дело и рибарство.