Промишленото производство е нараснало през ноември с 0,2 на сто в сравнение с октомври миналата година, а в сравнение единадесетият месец на предходната година ръстът е с 2,8 на сто.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост – с 0.4%, а намаление е отчетено в добивната промишленост – с 1.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.8%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 10.8%, при производството на облекло – със 7.6%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 5.2%, при производството на химични продукти – с 4.1%, при производството на електрически съоръжения – с 4.0%. Спад е регистриран при производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 13.3%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 12.2%, при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 6.3%, при производството на превозни средства, без автомобили – с 5.7%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост – с 28.4%, и в преработващата промишленост – с 4.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистриран спад от 11.4%.

По-значително увеличение спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – със 17.9%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 16.8%, при производството на превозни средства, без автомобили – с 14.6%, при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение – с 13.3%, при производството на лекарствени вещества и продукти – с 12.9%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 12.2%. Намаление е отчетено при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 29.8%, при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 10.5%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм – с 3.4%.