На 17 октомври Районната прокуратура в Благоевград се е самосезира във връзка с публикувана статия в информационен сайт, а именно: „Арестували племенника на президента”, в която са изнесени данни за упражнено полицейско насилие по отношение на Станислав Плевнелиев, сочат в официално изявление пред медиите държавните обвинители в Благоевград.

Пет дни по-късно е депозирана и жалба от Станислав Плевнелиев, в която твърди, че на 15 октомври, по време на престоя си в 1 РУП-Благоевград, спрямо него е упражнено  физическо насилие от полицейски служител.

По случая е образувана преписка и е извършена лична проверка от прокурор от Районна прокуратура гр.Благоевград. В хода на същата са снети писмени обяснения от 12 лица, приобщена е документация от ОД на МВР, от значение за изясняване на относимите обстоятелства.

Изискани и приложени са по надлежния ред оптичен носител, съдържащ файл от видеозапис, имащ отношение към задържането на Станислав Плевнелиев, както и справка ведно с оптичен носител, предоставен от Дирекция „Национална система 112” за проведени телефонни разговори, непосредствено след освобождаване на Станислав Плевнелиев от сградата на 1 РУП-Благоевград.

С постановление от 19 ноември Районна прокуратура-Благоевград е отказала образуване на досъдебно производство поради липса на достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение за осъществен престъпен състав по чл.131, ал.1,т.2 вр.чл.130, ал.2 НК (причиняване на лека телесна повреда от длъжностно лице при изпълнение на служебни задължения), както и по чл.270, ал.1 НК.

При извършената лична проверка, наблюдаващият прокурор е констатирал данни, сочещи на нарушение на законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността по задържане на лица, гарантиращи пълноценно упражняване на правата им.При задържането на Станислав Плевнелиев, полицейските служители не са осигурили извършване на преглед от медицинско лице и не са му предоставили възможност за своевременно осъществяване на връзка с адвокат и свой близък.

С цел предотвратяване на бъдещи пропуски и нарушения от страна на полицейски служители от състава на ОД МВР-Благоевград, наблюдаващият прокурор е изготвил предложение, на основание чл.145, ал.1, т.6 от ЗСВ до директора на МВР-Благоевград, в следния смисъл:

1. На полицейските служители от състава на ОД МВР-Благоевград, 1 РУП и 2 РУП-Благоевград да бъде обърнато внимание за стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността по задържане на лица, с оглед гарантиране и упражняване на правата на лицата, лишени от свободно придвижване.

2. Да бъде създадена необходимата организация за провеждане на учебно занятие за изучаване на ЗМВР, Инструкция № Із-1171/15.09.2011г. за оборудване на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР и реда в тях и Етичният кодекс за поведение на държавни служители в МВР, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи рег.№ 8121з-348/25.07.2014 г.