Европейската комисия е образувала още три наказателни процедури срещу страната ни. Едната е заради въведените със закон тарифи на ветеринарните лекари, с което се възпрепятства свободното движение на услуги, а другите две са заради невъведено законодателство в областта на водите, съобщиха от Европейската комисия.

Така общо заведените наказателни процедури срещу страната ни през септември стават четири. Четвъртата е свързана с неизплащането на гарантираните влогове до 100 000 евро в затворените Корпоративна търговска банка и банка “Виктория”.

Тарифата на ветеринарите

В България по закон има минимални тарифи за услугите на ветеринарните лекари, които ограничават свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги за чужди доставчици.

По силата на закона всяка година българските власти определят минималните цени за извършване на ветеринарномедицински дейности. Изключение се прави за дейностите по изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма.

Ако България не отмени скалата на минималните тарифи за услугите на ветеринарните лекари, достъпът до пазара ще продължи да бъде сериозно ограничен, защото тези цени пречат на нови участници да навлизат на пазара като се конкурират въз основа на цените на тези услуги. Това лишава клиентите от възможност да ползват услуги на друга цена, се казва в становището на ЕК.

Изискването за минимални цени не е отменено и поради тази причина Брюксел иска от България, под формата на мотивирано становище, да предприеме действия за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на ЕС.

Ако българските власти не предприемат действия в срок от два месеца, Европейската комисия ще отнесе въпроса до Съда на ЕС.

Промени в законите за водите

Другите две наказателни процедури срещу страната ни са свързани с промени в закони в областта на водите.

Първото мотивирано становище се отнася до пропуски при въвеждането на Рамковата директива за водите в националното право.

ЕК е направила анализ на българското законодателство, който е установил редица пропуски. За това са били уведомени българските власти с две официални писма по въпроса през ноември 2009 г. и септември 2013 г.

“Въпреки че България измени законодателството си и призна повечето от пропуските, тя не е приела всички мерки за отстраняването на тези пропуски, поради което все още не са предприети подходящи действия във връзка с някои технически подробности, като липсата на определени норми за мониторинга на елементите за качество”, се казва в съобщението на ЕК.

Второто мотивирано становище е свързано с факта, че законодателството на страната не е приведено в пълно съответствие с Директивата за питейната вода, чиято цел е опазването на човешкото здраве.

Наказателната процедура се образува след две официални уведомителни писма на ЕК, изпратени на България през ноември 2009 г. и септември 2013 г.

Макар че много от първоначално посочените несъвършенства са отстранени, сега ЕК изисква от българските власти да отстранят и останалите от тях. Като пример е дадено забраната за подаване на заразена вода.

Ако в срок от два месеца България не предприеме действия ЕК може да заведе срещу страната ни иск в Съда на ЕС, е посочено в съобщенията.