През 2014 година се очаква цената, която банките ще плащат, за да набират депозити, да продължи да намалява, макар и с по-бавни темпове, се посочва в годишен банков анализ на една от големите търговски банки у нас.

Процесът на редуциране на финансовата задлъжнялост на банковия сектор като цяло вече е приключил и банките, които ще бъдат принудени да продължат да набират агресивно средства от резиденти, за да намалят зависимостта от външно финансиране до устойчиви нива, са малко на брой, заявява в анализа си Кристофор Павлов – главен икономист на банката. Според него, след като инфлацията е намаляла значително спрямо година по-рано, сега същите реални лихви по депозитите са възможни при по-ниски номинални лихви.

По-ниските разходи за финансиране ще направят възможно при равни други условия и цената на кредита за домакинствата и фирмите да “пълзи надолу” и през 2014 г., посочва Павлов.

И през тази година очакваме ръстът на депозитите да изпревари този на кредитите, но поведението на банките ще се промени, отчита анализът. Банките ще използват част от генерираната от секторите на домакинствата и фирмите ликвидност, за да продължат с преструктурирането на пасивите си, като изплатят най-скъпите си източници на финансиране, а свободните средства ще насочат към пазара на книжа с фиксиран доход. Известно увеличение на външните активи също ще бъде на дневен ред в хода на следващата година.

Докато потенциалът за растеж в дългосрочен план продължава да е налице, в краткосрочен и средносрочен план търсенето на нови кредити ще остане слабо, прогнозират анализаторите. Това според тях се дължи на комбинацията от все още високи нива на дълг в някои сектори на икономиката и твърде крехкото възстановяване на БВП, което допълнително е ограничавано от продължаващата политическата нестабилност и икономическата несигурност. Финансовото преструктуриране на компании в затруднено положение продължава да протича бавно, което пречи да се намалят разходите, свързани с принудителното събиране на вземания, смята Павлов. Загубите в портфейлите от кредити ще продължат да поддържат разходите за обезценка на високи нива поне още няколко години. Всичко това сочи, че приходите от основна дейност на банките ще останат под натиск, а с това ефективността на сектора ще остане близо до наблюдаваните в момента нива от около 53 процента за съотношението приходи спрямо разходи, отчита анализът.

В банковия сектор има тенденция на поляризация между резултати на водещите банки и малките участници от периферията на пазара. Повечето банки вече са предприели мерки за подобряване на ефективността си, по-нататъшно редуциране на разходите ще бъде по-трудно да се постигне и затова консолидацията на банки е логичен път, констатира Павлов.

В обобщение за 2013 г. анализаторите отчитат намаляване на външната задлъжнялост на банковия сектор, както и забавяне на нарастването на лошите кредити. Очакваната за 2013 г. консолидирана печалба на сектора е малко над 500 млн. лева.

Лихвите по кредитите са намалявали със скорост, изпреварваща тази по депозитите и това е направило възможно нетният лихвен спред /разликата между лихвите по депозити и кредити/ да се редуцира за втора поредна година. През изминалата 2013 кредитирането се е забавило до най-ниските си стойности от началото на кризата /0,7 на сто годишен ръст към октомври 2013 г./, а банковият сектор е продължил да губи ефективност, посочват експертите.