Дружествата, доставящи електроенерия, не са изплатили сумите, които дължат към Националната електрическа компания. Държавата даде ултиматум това да стане до сряда, за да не започне процедура по отнемане на лицензите. Позицията на ЕНЕРГО-ПРО е, че действията на компанията са напълно законни.

“Плащанията на ЕНЕРГО-ПРО към НЕК никога не са били спирани или забавяни. Компанията винаги е изпълнявала двустранните договори с НЕК и винаги е плащала коректно своите задължения. Всеки месец ЕНЕРГО-ПРО плаща навреме на НЕК за доставената енергия и на ЕСО за такса пренос и достъп високо напрежение.

През месеците декември 2013 г. и януари 2014 г. плащанията към НЕК бяха намалени с размера на суми, които НЕК дължи на нашата компания за задължително изкупуване на енергия по Закона за енергията от възобновяеми източници. През споменатите месеци ЕНЕРГО-ПРО Продажби напълно законно прихвана сумите, които са дължими на компанията от НЕК по задължителното изкупуване на зелената енергия за периода от 1.7.2012 г. до 30.6.2013 г.

Поводът за това, че нашата компания прихвана суми от НЕК бе факта, че Методиката за компенсация на разходите за зелена енергия, приета с протоколно  решение на ДКЕВР №117/16.07.2012 г. бе окончателно отменена с решение на Върховен Административен Съд от 5.11.2013 г. На практика отмяната на Методиката от страна на ВАС означаваше, или органът, приел методиката (ДКЕВР) да даде указание как ще бъдат компенсирани разходите, направени за изкупуване на зелена енергия през периода от 1.7.2012 г. до 30.6.2013 г., или да бъде приложена старата методика, която действаше преди отменената. Тъй като ДКЕВР не даде указания, поради липса на избор, нашето дружество приложи старата методиката, при която НЕК следва да възстановява на крайните снабдители разходите за всеки мегаватчас произведена зелена енергия.

Тъй като НЕК не изпълни своето задължение да покрие дължимата на ЕНЕРГО-ПРО Продажби компенсация за разходи за изкупуване на зелена енергия, през декември 2013 и януари 2014 година ЕНЕРГО-ПРО прихвана общо 46,3 милиона лева. Прихващането беше извършено от текущите месечни суми, които компанията дължеше на НЕК за доставяната електроенергия.

Поради некомпенсираните разходи за изкупуване на зелена енергия през 2012 и 2013 г., ЕНЕРГО-ПРО изпадна в тежка финансова ситуация, която се усложни още повече през 2013 г. в резултат на поредицата от намаления на цената на електроенергията. Към месец декември 2013 г. ЕНЕРГО-ПРО Продажби бе натрупала загуби, които застрашаваха способността й да извършва лицензионната си дейност в нормален режим. В тази ситуация законното прихващане на сумите, които НЕК дължеше на компанията, за нас беше въпрос на оцеляване. Чрез прихващането ЕНЕРГО-ПРО направи нужното за да гарантира доставките на ток и да защити интереса на жителите в Североизточна България.

За да избегнем спекулации относно причината за направените прихващания, бихме искали да наблегнем на факта, че ако прихващането на дължимите суми не беше направено, то през месец декември 2013 г. компанията нямаше да има достатъчно средства, за да посрещне своите оперативни разходи – за поддръжка на съоръженията, за гориво, за инвестиции и др. Другият възможен изход бе компанията да спре да изкупува зелената енергия, но това би било нарушение на закона и производителите на електроенергия от ВЕИ лесно биха могли да осъдят дружеството и да запорират сметките му. Това означаваше компанията да не е в състояние нито да плаща на НЕК, нито да  извършва дейността си”.