Опасения, че в периода на безвластие, преди да се сформира парламент и да се избере правителство, се правят опити незаконно да се отнеме лицензът на поставената под особен надзор и затворена до 20 ноември  Корпоративна търговска банка (КТБ), изразиха временно отстранените от длъжност шефове на банката  Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев.

В писмо до парламентарно представените партии, до служебния премиер и финансовия министър, както и до Комисията за финансов надзор, с копие до БНБ, те се безпокоят от медийна информация, че БНБ изисква от квесторите на КТБ да анализират и оценят активите, включително кредитите към 30 септември 2014 г., а не към 30 юни или в едномесечен срок от назначаването на квесторите, който е 25 юли, според изискванията на Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Според четиримата шефове, влошаването на състоянието на активите на КТБ е в резултат от начина, обхвата и обема на провеждания специален надзор и е следствие от забавянето на набелязването и привеждането на реални оздравителни мерки от страна на БНБ и квесторите.

Докладът на квесторите за текущото състояние на банката, в това число и на величината на собствения й капитал, е индикирал, че банката е жизнеспособна и годна да осъществява банкова дейност, което изключва прилагането на мерки, различни от оздравителните. Тоест, недопустими се явяват  мерки по отнемане на лиценз на банкова институция, чийто статут като “работещо предприятие” в нейното “текущо състояние” показва положителен собствен капитал към датата на вече изготвен доклада на квесторите.

Временно отстранените от длъжност изпълнителни директори заявяват, че за да бъдат създадени реални условия за оздравяване на КТБ, е необходимо БНБ, в рамките на законовата си компетентност, да постанови решения за премахване на рестрикциите и за прилагане на предложените с предходно тяхно писмо до БНБ мерки, както и други по преценка на Централната банка.

Според тях, приета от квесторите на затворената банка методика за обезценка на кредитите, наречена “Политика за определяне на загубите от обезценка на финансови активи” и влязла в сила на 22 август, е неприложима към датата на доклада на квесторите и довършваната сега от одиторите оценка на активите на КТБ, явяваща се неразделна част от същия този доклад на квесторите по чл. 121 от ЗКИ.

В писмото си Зафиров, Христов, Русев и Панталеев питат “Ще се приложи ли от БНБ и квесторите „духът и буквата” на Закона за кредитните институции?” и “Кой ще носи отговорност за случващото се с КТБ АД и последствията от него върху икономиката на страната, националната сигурност, финансовата и социалната стабилност?”