Омбудсманът ще защитава и правата на гражданите, погазени от частния сектор

Националният омбудсман ще получи изрично правомощие по закон да се застъпва за правата и свободите на гражданите, когато са погазени от представители на частния сектор. Това предвижда проект за изменение на Закона за омбудсмана на Министерския съвет и внесен за обсъждане в Народното събрание.

Действащите в момента разпоредби дават право на обществения защитник да действа само в случай на засегнати или нарушени правата на гражданите от държавната и общинската администрация и от предоставящите обществени услуги.

Измененията на закона, с които се разширяват правомощията му, са мотивирани с разпоредбата на Конституцията - чл. 91а, посветена на омбудсмана. Тя предвижда, че той се застъпва за всички права и свободи на гражданите, независимо дали са нарушени от публичноправни или частноправни субекти. 

„Съгласно тази разпоредба омбудсманът има правомощие да защитава всички права и свободи на гражданите. В Закона за омбудсмана конституционната разпоредба е развита само частично в текста на чл. 2, според който „Омбудсманът се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.“ Формално, макар да не са изключени от Конституцията, извън разпоредбата на закона остават действията и бездействията на субектите от частния сектор, които също нарушават правата и свободите на гражданите“, обясняват от правителството.

И посочват, че и сега жалбите срещу представители на частния сектор представляват значителен дял от оплакванията на гражданите пред омбудсмана, което сочи, че те имат нужда от такава защита.  

Основната част от предлаганите от Министерския съвет изменения в Закона за омбудсмана са в изпълнение на препоръки на специален подкомитет на ООН, който отговаря за акредитацията на правозащитните организации. Българската институция на омбудсмана през 2011 г. е получила статут „Б“ и препоръки как да постигне най-високия статут - „А“. За целта законодателството трябва да отразява всички най-високи стандарти за национален орган за защита на правата на човека.

Затова, например, в закона изрично се записва, че омбудсманът защитава и насърчава правата на човека и основните свободи.

Основните промени обаче със свързани с въвеждането на по-голяма прозрачност при избора на омбудсман и при назначаването на неговата администрация.

Така в закона се предвижда изборът на обществен защитник от парламента вече да е не с тайно, а с явно гласуване. Освен това, към изискванията към кандидатите за този пост, които в момента са да са български граждани с висше образование, да притежават високи морални качества и да отговарят на условията за избор на народен представител, се добавя, че трябва да имат доказан опит в сферата на правата на човека.

За зам.-омбудсмана също се записва, че се избира от Народното събрание с явно гласуване в срок един месец от избирането на омбудсмана по негово предложение след процедура по публично, прозрачно и състезателно номиниране.