Въпрос: Направихме обезценка на ДМА с отчетна стойност 500 000 лева, набрана амортизация 200 000 лева, балансова стойност 300 000 лева. По направената оценка справедливата пазарна стойност е 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Счетоводните записвания, които съм направила, са:

Дт с/ка 608 Разходи от последващи оценки на активи

            Кт с/ка 241 Амортизация     450 000

Но в този случай балансовата стойност стана отрицателна.

Правилно ли изчислявам разхода, или трябва да извадя от балансовата стойност 300 000 справедливата пазарна цена и тогава разходът от обезценка ще бъде 250 000 лв.?

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ – д.е.с.

Отговор: За да се отговори правилно на така поставения въпрос, е необходимо да се знае основата, върху която се съставя годишният финансов отчет на дружеството – Националните стандарти за малки и средни предприятие (НСФОМСП) или Международните счетоводни стандарти (МСС).

Ако дружеството прилага НСФОМСП, след първоначалното признаване като актив според СС 16 всеки отделен дълготраен материален актив следва да се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации. От началото на 2008 г. допустимият алтернативен подход, който позволяваше преоценка на дълготрайните активи, е неприложим.

Ако дружеството прилага МСС (МСС 16 Имоти, машини и съоръжения), е възможно след първоначалното признаване за актив всеки имот, машина и съоръжение, чиято справедлива стойност може да се оцени надеждно, да се отчита по преоценена стойност. В стандарта е пояснено, че справедливата стойност на актива е стойността към датата на преоценката минус всички последвали натрупани амортизации, както и последвалите натрупани загуби от обезценка.

Ако е възприет подходът на справедливата стойност, е необходимо преоценките да се правят достатъчно редовно, за да се гарантира, че балансовата сума не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на счетоводния баланс.

Справедливата стойност на машини и съоръжения обикновено е пазарната им стойност, определена чрез оценка.

След като предприятието избере модела на цената на придобиване  или модела на преоценка като своя счетоводна политика, то е длъжно да прилага тази политика към цял клас имоти, машини и съоръжения. Освен това този модел се прилага ежегодно.

В примера, който посочвате, разходът от обезценка е в размер на 250 000. С разликата между възстановимата стойност на дълготрайния актив, когато е по-ниска от балансовата стойност, се намалява балансовата стойност на актива. При условие че дълготрайният материален актив се отчита по преоценена стойност и съществува резерв от преоценки, със стойността на обезценката се намалява резервът по с/ка Резерв от оценки на дълготрайни материални активи.

Следва да се има предвирд, че според чл. 61 от ЗКПО стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при последваща счетоводна оценка (преоценка и обезценка).

Ако съставяте годишния финансов отчет на основата на МСС и извършвате ежегодни преоценки според условията на стандартите и нямате натрупани резерви от преоценки от минали години, счетоводните записвания могат да бъдат:

Дт с/ка 241 Амортизации на ДМА 200 000

            Кт с/ка от гр. 20 Дълготрайни материални активи          200 000

И за размера на преоценката:

Дт с/ка 608 Разходи от последващи оценки на активи    250 000

            Кт с/ка гр. 20 Дълготрайни материални активи   250 000