Във връзка с отправеното до неправителствения сектор и професионалните организации предложение от министъра на правосъдието за включване в процеса на актуализиране на Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз, на 09 септември 2014 г. представители на неправителствени организации връчиха на министъра на правосъдието Христо Иванов документ, отразяващ вижданията им за развитие на институциите на съдебната власт.

Предложенията са насочени към преосмисляне статута на ВСС, преодоляване на партийното влияние при избора на членове на ВСС от парламентарната квота, разширяване правомощията на общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите, централизирано атестиране и подобряване управлението на органите на съдебната власт.

На 11 септември от 11:00 часа в Конферентната зала в Съдебната палата ще бъде проведена пресконференция, на която предложенията ще бъдат представени от вносителите им.

Пълният текст на предложенията може да бъде видян ТУК.

Предлаганите промени са възможност за реална реформа на управлението на съдебната власт, доколкото целят преодоляване на пороците в избора на ВСС, в начина му на структуриране и работа и предвиждат възможност за реална отчетност и отговорност на органа пред магистратската гилдия и гражданското общество.

Като цяло вижданията на организациите са насочени към изграждането на нов модел на съдебната система, основан на засилено представителство на редовите магистрати и повишени възможности за граждански контрол.

Така изготвените предложения стъпват на дългогодишната работа на всяка една от подкрепилите ги НПО и са заявявани многократно и в различни формати през изтеклите няколко години.

Документът представлява „програма минимум” и в никакъв случай не изчерпва необходимостта от по-нататъшни, в това число и конституционни, промени в устройството на съдебната власт.